دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

رشته های حوزه هنر دانشكده رشته های حوزه شهرسازی دانشكده رشته های حوزه معماری دانشكده
پژوهش هنر مهندسی شهرسازی- برنامه ريزی شهری مهندسی معماری- معماری
طراحی پارچه و لباس مهندسی شهرسازی- طراحی شهری طراحی داخلی
طراحی صنعتی مديريت پروژه و ساخت
انرژی و معماری

2211  22222 copy  2233  22444