دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

رشته های حوزه هنر دانشكده رشته های حوزه شهرسازی دانشكده رشته های حوزه معماری دانشكده
فرش- طراحی مهندسی شهرسازی مهندسی معماری
طراحی پارچه و لباس- چاپ علمی كاربردی معماری
طراحی پارچه ولباس- طراحی لباس طراحي داخلی
مرمت و احيا بناهای تاريخی
نقاشی
ارتباط تصويری
طراحی صنعتی

2211  22222 copy  2233  22444