دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ حوزه فعاليت همایش

۲۸و۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

هنر(فرش) همایش ملی هنر ،فرهنگ،تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

۲۳و۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰

معماری همایش ملی بوم های بیابانی و گردشگری و هنر های محیطی

2211  22222 copy  2233  22444