دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

رشته های هنر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با راه اندازی رشته فرش از سال ۷۲ در مقطع کاردانی آغاز به فعالیت نمودو با افزوده شدن رشته كارشناسی فرش از سال ۱۳۸۳ به كار خود ادامه داد. در سال ۱۳۸۵ رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی پيوسته و از نیم سال دوم ۱۳۸۶بصورت كارشناسي ناپيوسته (علمي كاربردي معماري) راه اندازی گرديد.فعاليت دانشكده در سال ۱۳۸۸ با افزوده شدن رشته های طراحی پارچه و لباس در دو گرايش طراحی و چاپ و ايضا رشته مهندسی شهرسازی ادامه يافت. در همان سال و با پيگيری هاي مستمر هيات رئيسه دانشگاه مصوب دانشكده هنر، معماری و شهرسازی اخذ گرديد و اولين دانشجويان مقطع دكتری تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی به صورت موقت و زیر نظر واحد علوم تحقیقات تهران در دانشكده مشغول به تحصيل گشتند. در سال ۱۳۹۰ با افزوده شدن رشته مرمت و احيا بناهای تاريخی فعاليت دانشكده گسترش بيشتری يافت. در سال ۱۳۹۲ با ورود دومين دوره از دانشجويان دكتری تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی و تصويب قطعی اين دو مقطع در سازمان مركزی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مرحله جديدی از عمر دانشكده در حوزه تحصيلات تكميلی آغاز گرديد. ادامه حيات دانشكده با افزوده شدن مقطع كارشناسي ارشد مهندسی معماری- معماری در سال ۱۳۹۳در تحصيلات تكميلی ادامه يافت و در سال ۱۳۹۴ رشته های كارشناسی نقاشی، ارتباط تصويری، طراحی داخلی و طراحی صنعتی به دانشكده افزوده شد. در همين سال پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلی در گرايش های برنامه ريزی شهری و طراحی شهری از زير مجموعه رشته مهندسی شهرسازی، انرژی و معماری ، مديريت پروژه و ساخت و طراحی داخلی از زير مجموعه رشته های حوزه مهندسی معماری و نهايتا كارشناسی ارشد پژوهش هنر ، طراحی صنعتی و طراحی پارچه و لباس از زير مجموعه رشته های حوزه هنر در دانشكده راه اندازی و با جذب دانشجو به فعاليت خود ادامه دادند.

2211  22222 copy  2233  22444