دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

گروه رشته تحصيلی
هنر:

مهندسی نساجی- تكنولوژی نساجی

تاريخ تحليلی تطبيقی هنر اسلامی

فلسفه هنر

مهندسی نساجی- شيمی نساجی

نقاشی

شهرسازی:

   مهندسی شهرسازی

معماری:

 مهندسی معماری

معماری اسلامی

2211  22222 copy  2233  22444