دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

الف- انجمن علمی فرش- تاسيس ۱۳۸۸- غير فعال

ب- انجمن علمی مهندسی معماری- تاسيس ۱۳۸۹- فعال

ج- انجمن علمی مهندسی شهرسازی- تاسيس ۱۳۸۹- فعال

د- انجمن علمی طراحی پارچه و لباس- تاسيس ۱۳۹۱- فعال

2211  22222 copy  2233  22444