دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان موسسه اهدا كننده تاريخ كسب همكاران

پژوهشگر برتر مقاله نويسی

شهرداری اصفهان ۱۳۹۰ دكتر فرشته احمدی

مدال نقره طرحهای برگزيده اولين همايش بين المللی توريسم اسلامی

Universal Crescent Standard Center ۲۰۱۲ دكتر شهاب كريمی نيا

مقاله برگزيده

ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies ۲۰۱۳ دكتر شهاب كريمی نيا

مقاله برتر

Asian Conference on Environment-Behaviour Studies ۲۰۱۴ دكتر شهاب كريمی نيا

كتاب برگزيده سال براي كتاب سيری در صنايع دستی ايران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد

۱۳۹۰ دكتر زهرا فنايی

پژوهشگر برتر استان در گروه هنر و معماری

استانداری اصفهان ۱۳۹۰ دكتر زهرا فنايی

رتبه اول کشور در مسابقات سراسری اساتيد دانشگاههای آزاد اسلامی در رشته نقاشی

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲ دكتر زهرا فنايی

رتبه اول کشور در مسابقات سراسری اساتيد دانشگاههاي آزاد اسلامی در رشته نقاشی

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴ دكتر زهرا فنايی

مقاله برتر(شاخص) در پنجمين جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸ دكتر سيد علي مجابی و دكتر زهرا فنايی

پژوهشگر برگزيده استان اصفهان در گروه هنر و معماری

استانداری اصفهان ۱۳۸۹ دكتر سيد علی مجابی

پژوهشگر برگزيده منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در گروه هنر و معماری

منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹ دكتر سيد علی مجابی

رتبه سوم پژوهشگر گروه هنر جشنواره علمی،پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰ دكتر سيد علی مجابی

رتبه اول تدوين کتاب جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای كتاب پيش درآمدی بر تاريخ فرش جهان

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰ دكتر سيد علی مجابی و دكتر زهرا فنایی

رتبه دوم کشور در جشنواره سراسری هنر دينی سال 1393 در رشته نقاشی

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon