دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سید علی مجابی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: sa-majabi{at}iaun.ac.ir

شماره تماس: 2287-4229 (31) 98+

محل ملاقات: دفتر ریاست دانشکده  دانشکده هنر و معماري

2211  22222 copy  2233  22444