دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تلفن

 

رئیس دانشکده

4229-2287 (31) 98+

 

دفتردار دانشکده

4229-2300 (31) 98+

 

معاون آموزشی دانشکده

4229-2401 (31) 98+

 

مدیر گروه معماری

4229-2295 (31) 98+

 

کارشناس گروه معماری

4229-2299 (31) 98+

 

مدیر گروه شهر سازی

4229-2402 (31) 98+

 

کارشناس گروه شهر سازی

4229-2188 (31) 98+

2211  22222 copy  2233  22444